Manažér výroby

09.10.2018
Spoločnosť: Bekaert Slovakia, s.r.o.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Slovensko, okres Galanta, Sládkovičovo, Veľkoúľanská cesta 1332, 92521
Okres: Galanta
Typ pracovnej Ponuky: Finančný manažér
Obchodný manažér
Operátor strojov a zariadení
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

1. procesy, plánovanie a organizácia:

- implementuje priemyselnú stratégiu spoločnosti

- definuje, koordinuje a implementuje ciele, zdroje a akčné programy na dosiahnutie stratégie a vedie ich

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- jasne zadefinované toky procesov, jasne zadefinované a diverzifikované ciele, plnenie individuálnych a tímových cieľov2. ekonomika & reporty kontrola & regulácia:

- monitoruje rozpočet a sleduje reálne výdavky

- nastavuje systém zberu údajov a vyhodnocovania

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- jasne definovaná štruktúra cieľov a ich pravidelný monitoring, príprava potrebných akcií3. technologické procesy:

- spolupracuje s technickým úsekom

- hľadá možnosti zlepšovania procesov

- koordinuje testy s cieľom zlepšiť výrobky a procesy

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- zlepšovanie a definovanie štandardov technológie a ich dodržiavanie v praxi4. investície & údržba:

- pripravuje detailné investičné projekty v spolupráci s tímom údržby

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- realizácia plánovaných investícií a realita, plánované náklady vs. realita, návratnosť investícií5. proces kvality:

- pripravuje detailné projekty zamerané na zlepšenie kvality v spolupráci s úsekom kvality

- odsúhlasuje štandardy a požiadavky zákazníkov a zlepšuje podmienky

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- definovanie štandardov kvality a jej dodržiavanie v praxi6. bezpečnosť & environment:

- koordinuje akcie s cieľom zlepšiť ochranu zdravia a environmentu

- zaškoľuje pracovníkov v otázkach politiky kvality bezpečnosti a životného prostredia, nástrojoch projektového manažmentu a iné

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- plnenie tímových cieľov a ochrana zdravia zamestnancov a ochrana environmentu7. vzťahy a sociálna klíma:

- podľa príkazu priameho nadriadeného zamestnanca vykonáva aj iné činnosti, ktoré vyplývajú z pôsobnosti príslušného pracoviska a sú potrebné pre jeho plynulý chod

- udržať stabilnú a vyrovnanú sociálnu klímu na zverených výrobných jednotkách

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- jasná komunikácia a dobré vzťahy8. manažment tímu a projektového tímu, podpora potenciálu:

- stará sa o svojich zamestnancov vrátane plánovania, náboru v spolupráci s úsekom ľudských zdrojov, hodnotenia, rozvoja, trénovania, stabilizácie a motivácie pracovníkov vo svojej výrobnej jednotke a projektových tímov

- priebežne sleduje výkon a správanie podriadených

- dáva spätnú väzbu na ich výkon, správanie, silné a slabé stránky, jasne formuluje očakávania a osobné ciele

- stimuluje podriadených k iniciatívnosti, sebavzdelávaniu a podporuje ich v tom

- buduje systém porád a zdieľania informácií, aby sa uistil, že komunikácia funguje, odovzdáva ju správne informácie, vedie porady a pripravuje sa pre ne

- zodpovedá za vedenie tímu a koučing priamych nadriadených

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- stabilizovaný a kompetentný tímSpoločný popis pracovnej činnosti:

Všeobecné povinnosti zamestnanca:

- plní si povinnosti zamestnanca v súlade so Zákonníkom práce a ostatnými legislatívnymi predpismi, dodržiava Pracovný poriadok, dokumentáciu integrovaného systému manažérstva a ostatné interné predpisy zamestnávateľa

- plní pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi

- pracuje v súlade s pracovnou náplňou

- zodpovedá za efektívne zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na pracovisku, PO a ochrany životného prostredia

- dodržiava pravidlá BOZP, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a prispieva k zlepšeniu BOZP na pracovisku, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia

- presadzuje preventívnu činnosť s cieľom zamedziť vzniku úrazu, nehôd v oblasti environmentálnych aspektov a vplyvov, incidentov, resp. havarijných situácií alebo havárií

- uskutočňuje akékoľvek aktivity organizované zamestnávateľom súvisiace s odvrátením škody spoločnosti alebo ohrozenia života

- povinne sa zúčastňuje inventarizačných komisií a iných komisií, do ktorých bol menovaný

- správa sa v súlade s hodnotami Bekaert

Ukazovateľ pracovného výkonu:

- včas a precízne dodržiavať predpisy zamestnávateľa

- správať sa v súlade s hodnotami Bekaert

- aktívne pristupovať k BOZP, požiarnej ochrane a ochrane životného prostrediaVšeobecné povinnosti vedúceho zamestnanca

Platia všeobecné povinnosti zamestnanca a k tomu:

- plní si povinnosti vedúceho zamestnanca v súlade so Zákonníkom práce a ostatnými legislatívnymi predpismi, ako aj v súlade s dokumentáciou systému manažérstva, s internou dokumentáciou, najmä Pracovným poriadkom

- riadiacou a kontrolnou činnosťou zabezpečuje dodržiavanie všeobecných povinností zamestnancov u svojich podriadených, s dôrazom na BOZP, ochranu životného prostredia, požiarnu ochranu, ako aj dodržiavanie politiky kvality a environmentálnej politiky

Informácie pre uchádzača: Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Ponúkaný plat: od 2000
Druh pracovného pomeru: hlavný

Požiadavky na zamestnanca

Všeobecne požadované znalosti: Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Dĺžka praxe

aspoň 4 rokyZručnosti, schopnostiCudzie jazyky:
  • anglický - pokročilá: B1 a B2
  • ruský - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie všetkých definovaných jazykov


Počítače:
  • Microsoft PowerPoint - elementárna
  • Microsoft Word - pokročilá
  • Microsoft Excel - pokročilá
  • Microsoft Outlook - pokročilá

Ďalšie požiadavky:

Osobnostné predpoklady:
1. Zameranie na zákazníka (interného/externého):
- predvída a jasne porozumie požiadavkám zákazníka
- uskutočňuje efektívne akcie s cieľom uspokojiť zákaznícke potreby
- aktívne získava a používa spätnú väzbu od zákazníka a zlepšuje servis
- rozvíja a udržiava dlhodobé pracovné vzťahy so zákazníkmi

2. Inovácia:
- má praktické a nové podnety bez toho, aby bol o to žiadaný
- prichádza s novými nápadmi a riešeniami problémov
- s cieľom neustáleho zlepšovania vyzýva k efektívnejšiemu spôsobu práce
- aktívne podporuje nové podnety mimo oblasti svojej práce

3. Orientácia na výsledky:
- koná rýchlo a rozhodne
- definuje náročné ciele a pracuje svedomito, aby poskytol najlepšiu kvalitu
- podniká rázne a racionálne akcie, keď je to potrebné, vždy v súlade s etikou a rozumne
- je silný tímový hráč, tiež keď pracuje s ostatnými mimo vlastného úseku

4. Sebariadenie:
- udržiava a aktualizuje odborné a technické vedomosti, aktívne hľadá príležitosti na učenie sa
- pozná svoje silné a slabé stránky, aktívne si pýta spätnú väzbu a koná na základe nej
- pracuje efektívne s ostatnými vzhľadom na rozdielne zázemie, kultúru a pohlavie
- pracuje konštruktívne a flexibilne hoci aj za neistých okolností

5. Podpora rozvoja potenciálu:
- vytvára a motivuje prostredie, v ktorom ľudia majú priestor pracovať s najlepším možným nasadením
- dáva čestnú spätnú väzbu a koučuje, aby podporil ostatných
- spontánne zdieľa informácie a vlastné skúsenosti
- ako manažér orientovaný na ľudí sa zameriava na podporu najlepších talentov pre globálne posilnenie spoločnosti
Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti: Bekaert Slovakia, s.r.o.
Adresa: Veľkoúľanská cesta 1332
92521 Sládkovičovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Bekaert Slovakia, s.r.o.
Kontaktné údaje: Bekaert Slovakia, s.r.o.

Veľkoúľanská cesta 1332
92521 Sládkovičovo
Slovensko

+421914340146
Reagovať na ponuku
 
 

Podobné ponuky práce

Pozícia Miesto výkonu práce Druh pracovného pomeru
Sales manager Viedenská cesta 3 - 7, Bratislava hlavný
Obsluha linky na výrobu profilov, hobľovaného materiálu Slovensko, okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Pod lipami , 03301 hlavný
Spracovateľ mäsa - hydiny Slovensko, okres Senec, Bernolákovo, Senecká cesta 142, 90027 hlavný
Programátor a obsluha CNC strojov. Slovensko, okres Detva, Hriňová, Partizánska 1877, 96205 hlavný
Pracovník na tepelnom opracovaní Slovensko, okres Žarnovica, Žarnovica, Partizánska 81, 96681 hlavný
Riadiaci pracovník - manažér reštaurácie Slovensko, Nitriansky kraj, okres Topoľčany, Topoľčany, 17. novembra 32/1300, 95501 hlavný
Manažér v priemysle Slovensko, Trenčiansky kraj, okres Púchov, Lednické Rovne, Púchovská cesta 413, 02061 hlavný
Business development manager Slovensko, okres Bratislava, Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 7, 85104 hlavný
Advisory Manager Slovensko, okres Bratislava, Bratislava-Staré Mesto, Karadžičova 2, 81532 hlavný
Operátor výroby - Kysucké Nové Mesto Slovensko, okres Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Dubská cesta 2927/25, 02401 hlavný